La Felguera

Monumento a Pedro Duro

Monumento a Marino Gutiérrez

Monumento a Manuel Suárez

Monumento a David Vázquez

Monumento a Jesús Fernández Duro